Dzień dobry:) Miło, że tu jesteś!

O Terapii Bowena:

Technika Bowena to metoda lecznicza opracowana przez Thomasa Bowena w Australii w latach 50. XX wieku, obecnie stosowana na całym świecie.
Jest to powięziowa terapia manualna, którą cechuje delikatność, nieinwazyjność, bezpieczeństwo oraz wysoka skuteczność. Działa holistycznie, jak również może być stosowana na konkretne dolegliwości.
Ruchy Bowena, wykonywane na mięśniach, ścięgnach, nerwach, tkance łącznej, stanowią rodzaj informacji dla organizmu pacjenta, które przekazywane są do układu nerwowego. Układ nerwowy odbiera je jako bodźce do rozpoczęcia procesów naprawczych, przywracających organizm do pierwotnego, wzorcowego stanu wewnętrznej równowagi.
Metoda Bowena może być stosowana u wszystkich: niemowląt, dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży. Nie ma przeciwwskazań.
Efektem Techniki Bowena jest przestawienie się organizmu pacjenta w stan autoterapii.

Przy­kła­do­we wskazania do zastosowania Terapii Bowena:

(wg Bowen Polska)

Problemy mięśniowo-szkieletowe:
~ bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa
~ wa­dy krę­go­słu­pa
~ scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp
~ ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty
~ bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku
~ pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym
~ zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów
~ bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia
Cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, mózgowe porażenie dziecięce, Par­kin­son, stwardnienie rozsiane
Aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu
Pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc
Bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów
Na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja
Ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia, fibromialgia, miastenia
Pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią,
Do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we
Scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych)
Pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy
Pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne
Cho­ro­by gru­czo­łów do­krew­nych
– wiele innych

Gdzie możesz się ze mną umówić na zabieg?

OLECKO:

Klinika Zdrowia i Urody Goliat, ul. Aleje Lipowe 1A

Sprawdź dojazd

BIAŁYSTOK

Podlaskie Centrum Promocji Zdrowia, ul. Transportowa 12 lok. 5

Sprawdź dojazd

FLOW – sztuka życia, ul. Waryńskiego 6/24

Sprawdź dojazd

Skontaktuj się!

Masz pytania? Chcesz zarezerwować termin zabiegu? Zapraszam do kontaktu – zadzwoń lub napisz:
Tel. +48 606 197 612
Mail: bowen@magdalenakosak.pl
Facebook: Terapia Bowena Magdalena Kosak

Wszystkiego dobrego!